ಒಂದು ಮೆಹಫಿಲ್‌...

25 Oct 2010

ಅರ್ಧ ನಿಮೀಲಿತ ನೇತ್ರ
ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದೇ ಅಂದು.
ವಿವರಣೆ ಕಷ್ಟ;
ಗೊತ್ತಾಗಬಹುದು ಯಾವತ್ತೋ
ಒಂದಿನ,
ಗೊತ್ತಾದಂತೆ ನನಗೆ.

ಮುಚ್ಚಿದರ್ಧ ಕಣ್ಣು ಸಾಕು
ನಾದದಲೆಯ ಸರಿದಾರಿ ಪಯಣಕೆ-
ಅರೆ, ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದೇ ಅಂದು!
ಕಣ್ತೆರೆದುಕೊಂಡೇ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ
ಸರಾಗ ನಡೆಯದ ನನಗೆ
ವಿವರಿಸಲಾಗದ ಅಚ್ಚರಿ...

ಹಾಡಿಗೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಥ
ಅದು ಅರ್ಥವಾಗಿದ್ದೇ ಅಂದು.
ಗೊತ್ತಿರುವುದರೊಂದಿಗೆ
ಗೊತ್ತಿರದ ಅರ್ಥವೂ ಸೇರಿ
ಅನರ್ಥವಾಗದೇ-
ಹೊಸ ಅರ್ಥವೊಂದು
ಹುಟ್ಟಿದ್ದರ ವಿವರಣೆ ಕಷ್ಟ.

ಹೇಗೆ ಹೇಳಲಿ ನಾ?
ಇರಲಿ ಹೇಗೆ ಹೇಳದೇ?
ಮೂಕನ ಆನಂದದಂತೆ. ಕುರುಡನ ಕನಸಂತೆ;
ಆಗದು, ವಿವರಿಸಲಾಗದು.
ಹಾಗೆಂದು ಇರದೆ ವಿವರಿಸಲಾರದೆ.
ರಾತ್ರಿ ಕಂಡ ಹೂವಿಗೆ-
ಹಗಲಿನ ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು ಸೇರಿ
ಎದುರೇ ನಿಂತಂತೆ, ಪುಳಕ, ತೀರದ ಮೌನ.

ಅಂದು ನಾನಲ್ಲೇ ಇದ್ದೆ,
ಇದ್ದೆನಾ? ಇಲ್ಲ ಕಳೆದುಹೋಗಿದ್ದೆ
ಎದ್ದು ಬಂದೆನಾ? ಇಲ್ಲ,
ಕರಗಿಹೋಗಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲೇ.
ಮನೆಗೆ ಬಂದವ ನಾನಾ,
ನನ್ನ ಚೇತನವಾ?
ಇಲ್ಲವೆ ವಿವರಿಸಲಾಗದ ಅನುಭೂತಿಯಾ..

ಬೇಡ ಬಿಡಿ. ಹೇಳುವುದು ಕಷ್ಟ,
ಹಾಗೆ ಹೇಳದಿರುವುದೂ ಕಷ್ಟ ಇನ್ನೂ.

- ಚಾಮರಾಜ ಸವಡಿ

1 comment:

umesh desai said...

ಸವಡಿ ಸರ್ ಕವಿತಾ ಛಲೊ ಅದ. ಇದು ನಿಮ್ದು ಹೊಸ ಆಯಾಮ ಅನಸ್ತದ.ಹಿಂಗ ಬರಕೋತ ಇರ್ರಿ...